•    
    • تخصیص امتیازات

     تخصیص امتیازات به اعضای باشگاه بر اساس اقدامات و فعالیت های ذیل می باشد و هر یک از اعضای باشگاه می توانند متناسب با عملکرد خود و تعامل با بانک نسبت به کسب امتیاز اقدام نمایند:

     1- تکمیل اطلاعات پروفایل عضویت

     2- شرکت در نظرسنجی ها

     3- ثبت و اشتراک مطلب در کافه صادرات و صفحات شبکه اجتماعی باشگاه

     4- میزان عملکرد اعضای باشگاه در ارتباط با تسهیلات دریافتی از بانک، کارمزد پرداختی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه ها و نقل و انتقال حوالجات و سود واقعی منابع سپرده ای مشتریان نزد بانک و ...

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.