•    
    • صادرکنندگانی که برای سومین بار حائز شرایط انتخاب به عنوان صادرکننده ممتاز گردیده اند،به پاس سالها تلاش و همت و مجاهدت خستگی ناپذیر در توسعه صادرات غیر نفتی کشوربه ایشان ،» صادرکننده ممتاز « و » صادرکننده نمونه ملی « و کسب افتخارات متعدد نظیراهدا م یگردد. » مدال افتخار صادرات «

     صادرکنندگانی که برای سومین بار حائز شرایط انتخاب به عنوان صادرکننده ممتاز گردیده اند،به پاس سالها تلاش و همت و مجاهدت خستگی ناپذیر در توسعه صادرات غیر نفتی کشوربه ایشان ،» صادرکننده ممتاز « و » صادرکننده نمونه ملی « و کسب افتخارات متعدد نظیراهدا م یگردد. » مدال افتخار صادرات «

     صادرکنندگانی که برای سومین بار حائز شرایط انتخاب به عنوان صادرکننده ممتاز گردیده اند،به پاس سالها تلاش و همت و مجاهدت خستگی ناپذیر در توسعه صادرات غیر نفتی کشوربه ایشان ،» صادرکننده ممتاز « و » صادرکننده نمونه ملی « و کسب افتخارات متعدد نظیراهدا م یگردد. » مدال افتخار صادرات «

    • کافه صادرات

     کلیه اعضای باشگاه مشتریان می توانند در این بخش از اطلاعات، تخفیفات و محتوای منتشر شده در سامانه ...

     کافه صادرات

     طرح های امتیازی

     اعضای باشگاه مشتریان در این بخش جزئیات طرح های امتیازی موجود در سامانه باشگاه مشتریان را می توانند ...

     طرح های امتیازی

     تخصیص امتیازات

     در این بخش اعضا باشگاه مشتریان می توانند از فرایند تخصیص امتیاز به هر مشتری که بر اساس میزان عملکرد ...

     تخصیص امتیازات

     مشوق ها و پاداش ها

     در این بخش اطلاعات مربوط به انواع مشوق ها، پاداش ها و تخفیفات مورد نظر جهت اعضا باشگاه قابل مشاهده ...

     مشوق ها و پاداش ها
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.