•    
    
    • امتیاز ارزش پولی چیست ؟

     منظور از امتیاز ارزش پولی، امتیازی است که بر اساس نوع عملکرد مشتریان در ارتباط با تسهیلات دریافتی از بانک، اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه ها و نقل و انتقال حوالجات و منابع سپرده ای مشتریان نزد بانک می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.