•    
        • عضویت در مورد حسابهای مشترک چگونه است؟

          امکان عضو شدن برای حسابهای مشترک وجود ندارد.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.