•    
    
    • امتیاز افرادی که دارای چند حساب هستند چگونه محاسبه می شود؟

     اگر یک فرد دارای چند حساب باشد در هر صورت به آن فرد یک شماره مشتری اختصاص می یابد در صورتی که استثناٌ فردی چند شماره مشتری داشته باشد میتواند به "شعبه افتتاح کننده حساب" مراجعه کرده و درخواست یکی شدن شماره مشتری های خود را داشته باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.