•    
    
    • روشهای مختلف طرح شکایات در بانک توسعه صادرات ایران چگونه است؟

     الف – مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران
     ب – ارسال شکایت بصورت مکتوب از طریق پست به ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران
     ج – سامانه مربوط به انتقاد و شکایت(در وب سایت اصلی بانک و یا باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران)
     د – پست صوتی(تلفن گویا) به شماره 88700913
     هـ – ارسال دورنگار به شماره 88702308
     لازم به ذکر است آدرس ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران: تهران- میدان آرژانتین- خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)- نبش خیابان پانزدهم - برج بانک توسعه صادرات ایران می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.