•    
    
    • نحوه ورود به باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران در خصوص مشتریان حقوقی چگونه است؟

     از طریق آدرسclub.edbi.ir وارد سایت باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران شوید:
     با استفاده از «کد مشتری» بعنوان «شناسه عبور» و «شناسه ملی شرکت» بعنوان «کلمه عبور» وارد فضای باشگاه شوید. در صورت وجود صفر قبل از «شناسه ملی شرکت»، درج آن ضروری است و توجه داشته باشید که تعداد ارقام بعنوان «شناسه ملی شرکت»، از 12 رقم کمتر نباشد.
     لازم به ذکر است جهت اخذ کد مشتری، باید به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه نمایید.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.