•    
    • بمنظور شناسایی صادرکنندگان فعال و تشویق آنان به ادامه فعالیت و معرفی آنها به جامعه از یک سو و ارائه الگوهای مناسب به جامعه تولیدکنندگان از سوی دیگر، به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده می‌شود که طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه، صادرکنندگان نمونه را شناسایی نموده و به آنان لوح تقدیر و کارت ویژه اعطا نماید.

     صادرکننده ممتاز صادرکننده‌ای است که حداقل پنج نوبت در گروه تخصصی مربوطه بعنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب و معرفی شده باشد و در سنوات بعد، پس از ارزیابی در گروه تخصصی مربوطه حائز بالاترین امتیاز گردد.
     -
     -

     صادرکننده نمونه ملی صادرکننده‌ای است که طبق ضوابط مندرج در «آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه» انتخاب و در روز ملی صادرات، با دریافت لوح تقدیر و تندیس طلایی مورد تشویق قرار گیرد.
     -​
     -
     -

    • کافه صادرات

     کلیه اعضای باشگاه مشتریان می توانند در این بخش از اطلاعات، تخفیفات و محتوای منتشر شده در سامانه ...

     کافه صادرات

     طرح های امتیازی

     اعضای باشگاه مشتریان در این بخش جزئیات طرح های امتیازی موجود در سامانه باشگاه مشتریان را می توانند ...

     طرح های امتیازی

     تخصیص امتیازات

     در این بخش اعضا باشگاه مشتریان می توانند از فرایند تخصیص امتیاز به هر مشتری که بر اساس میزان عملکرد ...

     تخصیص امتیازات

     مشوق ها و پاداش ها

     در این بخش اطلاعات مربوط به انواع مشوق ها، پاداش ها و تخفیفات مورد نظر جهت اعضا باشگاه قابل مشاهده ...

     مشوق ها و پاداش ها
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.