•    
    • عنوان طرح :

     ارزش پولی مشتریان حقوقی


     در طرح امتیازی ارزش پولی مشتریان حقوقی فرآیند تخصیص امتیازات وابسته به میزان تعامل مشتریان با بانک و سطح استفاده آنان از کلیه خدمات و محصولات بانکی می باشد و امتیاز هر مشتری بر اساس تسهیلات دریافتی از بانک، اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه ها و نقل و انتقال حوالجات و منابع سپرده ای مشتری نزد بانک محاسبه و به وی اعطا می شود.

     روال کسب امتیاز :

     امتیاز اعضای باشگاه مشتریان براساس میزان عملکرد مشتریان در ارتباط با تسهیلات دریافتی از بانک، کارمزد پرداختی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه ها و نقل و انتقال حوالجات و سود واقعی منابع سپرده ای مشتریان نزد بانک و ... می باشد.

     روال ثبت نام :

     این طرح ویژه مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران است و هر مشتری بعد از افتتاح حساب در یکی از شعب بانک و دریافت شناسه مشتری به عنوان عضو باشگاه مشتریان به عضویت این طرح در می آید.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.