•    
    
    • شکایت / تخلفات اداری
     سامانه الکترونیکی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات،شکایات و ...

     با سلام

     چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات شعب، ادارت مرکزی و واحدهای زیرمجموعه در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله در رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و شخصا ذینفع آن بوده و خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان یک شهروند از سوئ جریانی اطلاع دارید می توانید شکایت و یا اطلاعات خود را در سامانه جامع رسیدگی به شکایات ثبت و ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.